Thursday, 20 October 2016

Tswana Same: Poko Puo

Tswana Same: Poko Puo
Bitso lame ke bidiwa Mambo,
Monnatia ke tshwere sekano;
Ka dipina le maboko,
Ke duma jaaka Duma Boko;
Ke bua ke sena lekoko, ke tsholeditse mabogo,
Gake bate (tsone) diphoso, ke tshaba le (tsone) dimoko,
Tsothe tseo ke dinnoto, monna-tota hakena bosso,
Ke palamela dithaba tsa godimo ka maoto,
Ke galaletsa Rara (wa) magodimo ke obile maoto,
Ke aramela tsatsi le legolo, ke mogolo;
Ke seanamarena sa bagolo, ntwakgolo,
Mahoko a bagolo, ke dimpho tse di kgolo,
Gola ngwanaka o te o bone tse di kgolo,
Gola ngwanaka ke puo tsa bagolo,
Bagolo ba bogologolo tala,
Ba buile ba maloba ba re thako ya phala,
Ke letshwao la dikgomo tsa lesaka ke dikala;
Tsa mokgalo di a hala, ka mathare a matala,
Ke mmala wa sebilo mo-Afrika monnatia,
Ke tshwana le mmino wa makaba a bagaka;
Ke raletse sekaka sa Kgalagadi ke mogaka,
Ba lekile ga retela ka bogadi ba mabela,
Ke dikile ke relela ke dipadi ka mabela,
Ke molemi wa mahoko ka botaki nka tsenwa,
Ke molebi wa majako ka bopaki nka henya,
Ke mohenyi wa makwalo ka dibaki nka senya,
Ke motsei wa dipalo ke sena bo-mmati jaaka Mmammati;
A ko o mpelegele ngwana yo ke a lema, ke lema kele nosi,
Mothoka-ina wa ka jeko ke loma le dinotshi,
Ke rotoga Matsaudi ha gare ga dikhuti,
Ke pula ya maloba ke pula ya medupi,
Dibuka tsa maloba ke di bula ka seditsi,
Diphuka ke mebala ke lebelo jaaka pitse,
Ke dipitse ka mebala, ke di bone (ko) Bonwapitse,
Ke phomphokwe wa MoYeyi, kgantshwane sa boditse,
Ke tsoma ka segai, ka letoa le pampiri;
Ke kwala ka pelo le ditoro, mothaba-phiri,
Ke tau ya dikgwa batana se mariri,
Ke rora kgakajana le nkutwe ko mahuri,
Ke pora jaaka nnana kokolehutwe, ke kantini,
Ke bua ka majato ha ke bua tswana same,
Nkate kgarejwana ka lerato ata same...
20102014-1200
Book: The Voice of a Shadow, 2017
a Setswana native praise poem. 

No comments:

Post a Comment